DA'WAH NABI MUHAMMAD SAW SECARA TERANG-TERANGAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2
Materi 4

1. Da'wah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun, selama itu banyak pembesar dan penguasa yang menerima da'wah Rasul (banyak yang masuk islam).

2. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW diperitah Allah untuk da'wah secara terang-terangan dengan turunnya ayat surat Al-hijr ayat 94 yang artinya :"Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik"(Al-Hijr : 94)

3. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke bukit Shafa dan menyeru kaumnya ketika mereka telah berkumpul, Nabi berkata kepada mereka, "Apakah kalian membenarkan aku tetang apa yang aku kabarkan kepada kalian?" Mereka menjawab,"Ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta dari dulu hingga sekarang". Nabi SAW berkata, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, aku yang memberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih".

4. Paman Nabi SAW yang bernama Abu Lahab berkata,"Celakalah engkau hai Muhammad.! Untuk inikah engkau kumpulkan kami?". Lalu Allah menurunkan surat Al-Lahab sebagai jawaban atas pernyataan Abu Lahab yang artinya : (1) Binasalah/celakalah Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. (2) Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. (3) Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. (4) Yang di lehernya ada tali dari sabut. (QS. Al-Lahab 1-4).

0 Response to "DA'WAH NABI MUHAMMAD SAW SECARA TERANG-TERANGAN"

Post a Comment