GANGGUAN KAUM QURAISY KEPADA NABI MUHAMMAD SAW

بسم الله الرحمن الرحيم

Artikel lanjutan
Bagian 2-9

1. Kaum Quraisy mulai mengganggu dan mengolok-olok Rasulullah SAW, khususnya setiap beliau pergi untuk shalat, gangguan ini dimulai setelah melihat Rasulullah SAW tetap menjalankan da'wahnya dan dengan pembelaan pamannya.

2. Rasulullah SAW menghadapi mereka (Quraisy) dengan tenang, sabar dan lemah lembut juga mema'afkan.

3. Di anatara mereka yang paling mengganngu Rasulullah ialah Abu Jahal, Abu Lahab. 'Uqbah bin Abi Mu'aith dan Walid bin Mugirah.

4. Sungguh Allah membalas mereka yang mengolok-olok Rasulullah SAW setelah hijrah, di antara mereka ada yang terbunuh dan ada yang mati karena penyakit. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 95 bahwa Allah selalu memelihara Rasulullah SAW dari kejahatan orang-orang yang mengolok-oloknya.

Catatan
Gangguan kafir Quraisy semakin menjadi-jadi setelah Siti Khadijah dan Abu Thalib wafat, di antara gangguan mereka ialah :

1. Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW ialah melarang shalat, Rasul pun balik berkata kasar dan mengancamnya, Abu Jahal pun berkata,"Apakah engkau mengancam aku, padahal aku orang kaya?". Maka turunlah A-qur'an surat Al-'Alaq ayat 15-19 sebagai ancaman Allah kepada Abu Jahal, yang artinya : "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Yaitu ubun-ubun orang yang mendusatkan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan patuhlah dirimu kepada Tuhamnu. Abu Jahal terbunuh ketika perang badar.

2. Abu Lahab pernah menaruh kotoran di pintu rumah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang shalat, Abu Lahab pernah mencekiknya, namun datang Abu Bakar dan melepaskannya, Abu Bakar berkata kepada Abu Lahab,"Apakah engkau akan membunuh laki-laki karena dia mengatakan: "Tuhanku ialah Allah", padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu".

3. 'Uqbah bin Abi Mu'aith ialah orang yang pernah menumpahkan kotoran kepada Nabi Muhammad SAW ketika sedang sujud (shalat) di Masjid, ketika itu datanglah Fatimah Az-zahra puteri Rasulullah, dia yang mengambil kotoran itu dan melemparkannya kepada 'Uqbah bin Abi Mu'aith.

4. Walid bin Mugirah, orang ini yang Allah terangkan keadaannya dalam Al-Qur'an surat Al-Muddasir mulai ayat 11 dan seterusnya.

0 Response to "GANGGUAN KAUM QURAISY KEPADA NABI MUHAMMAD SAW"

Post a Comment