PERJANJIAN AQABAH PERTAMA

بسم الله الرحمن الرحيم

Bagian 2-24

1. Pada tahun ke 12, datanglah 12 laki-laki dari Madinah.

2. Mereka berkumpul dengan Rasulullah SAW ketika 'Aqabah pertama, mereka berbai'at (sumpah setia) atas Islam dengan beberapa syarat.

3. Yaitu tidak akan menyekutukan Allah sedikitpun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak laki-laki mereka, tidak akan berdusta, tidak akan durhaka. Maka jika menepati janji tersebut surga bagiannya, dan apabila tidak menepati maka semua urusan Allah, diampuni atau disiksa.

4. Dan ketika mereka kembali ke Negerinya, Rasul mengutus utusan bersama mereka untuk mengajarkan Islam dan memberikan pemahaman kepada mereka dalam agama. Maka tersebarlah Islam dengan sebab mereka hingga tak satupun rumah dari rumah-rumah di Madinah kecuali penyiaran Islam.

Keterangan.

(A). Disebut perjanjian 'Aqabah karena perjanjian tersebut diadakan di bukit 'Aqabah di kota Makkah. Di sanalah 12 orang Madinah berbai'at kepada Rasul.


(B). 12 orang Madinah tersebut di atas adalah dari suku Aus dan suku Khazraj.

Dari Khazraj
1. As'ad bin Zararah
2. 'Auf bin Haris
3. Mu'adz bin Haris
4. Rafi' bin Malik
5. Dzikwan bin Qois
6. 'Ubadah bin Shamit
7. Yazid bin Sa'labah
8. 'Abbas bin 'Ubadah
9. 'Uqbah bin 'Amir
10. Qutbah bin 'Amir

Dari Aus
1. Abu Haisam bin Iltihan
2. 'Uwaim bin Sa'idah

(C). Orang yang diutus untuk menyertai mereka ialah Mus'ab bin 'Umair Al-'Abdari dan 'Abdullah bin Ummi Maktum (anak laki-laki dari bibi Siti Khadijah ra).

0 Response to "PERJANJIAN AQABAH PERTAMA"

Post a Comment